پیوندها

عنوان فرآیند :

ثبت و بررسی صورتحساب اموال منقول

هدف فرآیند:

1-نگهداری حساب اموال منقول

2-استفاده بهینه از اموال دولتی

3-جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی

4-مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

 شرح فرآیند :

1-وصول نامه و صورتحساب اموال و ارجاع به اداره اموال

2-ثبت نامه و ارسال به اداره اموال

3-ارجاع به مسئول مربوطه

4-ثبت سند در سیستم اموال منقول

5-تطبیق بررسی صورتحساب با صورتحساب سال قبل و ضوابط و آیین نامه های اموال

6- اعلام وصول صورت حساب

7-ثبت و ارسال به دستگاه اجرایی

مدارک مورد نیاز:

1-درخواست ارسال ا سناد مالکیت دستگاه مربوط به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی(امضای خودکاری).

2-فایل ثبت شده اطلاعات منقول دستگاه اجرایی .

حداکثر زمان مورد نیاز:

-چنانچه مدارک و مستندات کامل و درخواست مغایرتی با قانون نداشته باشد، زمان انجام کار حدود دقیقه برآورد میگردد.

فايلها
فرآيند منقول.docx 13.132 KB
^