پیوندها

نام زیرپورتال : هرمزگان
فايلها
اهدايي -بخشنامه شماره 51--2378 مورخ 93--6--2 در خصوص ساماندهي خودروهاي اهدايي و نحوه اقدام نسبت به خودروهاي اهدايي در دستگاههاي اجرائي اهداپذير.pdf 201/546 KB
بخشنامه به ادارت كل ثبت استانها موضوع عدم نقل و انتقال اتومبيل هاي دستگاههاي دولتي در دفاتر اسناد رسمي.pdf 22/142 KB
بخشنامه به سازمان امور اقتصادي و دارائي استان خراسان رضوي در خصوص خودروي تحصيل شده در مقرعه كشي بانك.pdf 349/419 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص ارسال آمار خودروهاي دستگاههاي اجرائي محلي بصورت ماهانه.pdf 165/528 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص تفويض اختيار شماره گذاري اتومبيل هاي غير سواري به سازمانهاي انور اقتصادي و دارائي استان ها.pdf 369/28 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص صدور مجوز اسقاط.pdf 649/39 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع انتقال خودروهاي وزارت آموزش و پرورش به سازمانهاي تابعه.pdf 154/155 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع برگزاري كميسيون ماده 2 جهت دستگاههاي محلي مشخص شده در بخشنامه.pdf 297/1 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع تشكيل كميسيون ماده 2 جهت دستگاهها و طرح هاي ملي و استاني.pdf 241/923 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع تعيين حد كلاس خودروهاي خدمت و خدمات اختصاصي.pdf 196/133 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع شماره گذاري اتومبيل هاي خريداري شده ( نو ) از طريق اداره كل اموال دولتي.pdf 295/298 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع صدور اسناد قطعي فروش و هر گونه نقل و انتقال خودروهاي دولتي.pdf 221/859 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع عدم خريد خودروهاي لوكس مشمول طرح جمع آوري.pdf 178/387 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارئي استانها موضوع عدم فروش خودروهاي اوراقي به اشخاص حقيقي و حقوقي و معرفي سايت اينترنتي جهت ثبت نام خودروهاي فرسوده.pdf 359/002 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و درائي استانها موضوع نمونه فرم هاي ماموريت مربوط به دستور العمل مواد 6 و 8 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي.pdf 571/947 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي درخصوص ارسال و معرفي نمونه امضاء و سمت مقامات مجاز براي تصميم گيري در كميسيون ماده 2.pdf 237/099 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ابطال كارت سوخت خودروهاي فروخته شده.pdf 323/165 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اخذ كميسون ماده 2 قبل از تامين و پرداخت وجوه توسط ذيحسابان.pdf 338/383 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع پلاك تشريفات مختص رياست جمهوري و وزارت خارجه..pdf 181/695 KB
بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و استانداري‌هاي سراسر كشور در خصوص استفاده شخصي از كليه خودروها با پلاك دولتي در خارج از ساعات اداري و بدون برگ مأموريت.pdf 32/412 KB
بخشنامه شماره 10949-51 مورخ 1-8-90 به سازمانهاي اموراقتصادي و دارائي استانها در خصوص از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده و مازاد.pdf 387/974 KB
بخشنامه شماره 11884--51 مورخ 7--8--92 به سازمانهاي اموراقتصادي و دارائي استانها در خصوص نام كاربري و رمز عبور ورود به سامانه اسقاط خودروهاي فرسوده.pdf 205/702 KB
بخشنامه شماره 3237--51 مورخ 11--3--92 درخصوص قيمت كارشناسي ارزش لاشه خودروهاي دولتي به 3400 ريال.pdf 922/22 KB
بخشنامه شماره 51--1340 مورخ 21--3--93 به ادارات امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص تسويه حساب صورت وضعيت تخلفات رانندگي خودروهاي دستگاههاي اجرائي.pdf 210/07 KB
بخشنامه شماره 51--14626 مورخ 10--9--92 در خصوص افزايش قيمت كارشناسي ارزش لاشه خودروهاي دولتي از تاريخ 1--9--92 لغايت 30--11--92 به ازاء هر كيلو 4200 ريال.pdf 1/05 MB
خشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ابطال كارت سوخت خودروهاي فروخته شده.pdf 323/165 KB
دستور العمل پليس راهور ناجا مبني بر اسقاط خودروهاي فاقد سابقه شماره گذاري متعلق به دستگاههاي دولتي به كليه روساي راهور ناجا.jpg 351/604 KB
دستورالعمل مواد ? و ? آئين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي.PDF 41/888 KB
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص تمديد قيمت كارشناسي ارزش لاشه خودروهاي دولتي به 1600 ريال به مدت 3 ماه.pdf 159/947 KB
محل تشکيل کميسون ماده 2 نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد.PDF 203/828 KB
مهم )بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها در خصوص رعايت مقررات و ضوابط خريد خودروهاي سواري در سال جاري.pdf 322/474 KB
^