پیوندها


فايلها
قانون محاسبات عمومي.rar 433.346 KB
قانون برگزاري مناقصات.rar 3.99 MB
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.pdf 315.56 KB
قانون مديريت خدمات کشوري.rar 3.79 MB
92 قانون بودجه سالانه.rar 2.1 MB
قانون برنامه چهارم و پنجم.rar 3.18 MB
قانون اعتبارات خارج از شمول.rar 254.555 KB
قانون برنامه وبودجه.pdf 148.169 KB
قانون مالياتهاي مستقيم.rar 983.12 KB
ماليات بر ارزش افزوده.pdf 160.673 KB
قانون وصول برخي از دراآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.rar 389.212 KB
قوانين و محاسبات مالي اداري در ذيحسابي.rar 7.21 MB
خلاصه ي قوانين کار ک تامين اجتماعي.pdf 458.55 KB
قانون کار.rar 1.84 MB
قانون نظام پرداخت هماهنگ.pdf 139.628 KB
مجموعه قواننين مربوط به بازنشستگي.rar 225.773 KB
قانون استخدام کشوري.pdf 641.09 KB
ايران کد.rar 142.094 KB
قانون حداکثراستفاده ازتوان توليدي و خدماتي در تامين نياز کشور.rar 254.314 KB
قانون هدفمند کردن يارانه ها.pdf 255.175 KB
قانون بودجه87.rar 16.16 MB
مناقصات.rar 22.15 MB
قانون بودجه 92.rar 6.47 MB
دستورالعمل اجرايي مربوط به ديون بلامحل مواد8و58 قانون محاسبات کشور.rar 893.155 KB
^