پیوندها

نام زیرپورتال : هرمزگان

فايلها
92 قانون بودجه سالانه.rar 2/1 MB
ايران کد.rar 142/094 KB
خلاصه ي قوانين کار ک تامين اجتماعي.pdf 458/55 KB
دستورالعمل اجرايي مربوط به ديون بلامحل مواد8و58 قانون محاسبات کشور.rar 893/155 KB
قانون استخدام کشوري.pdf 641/09 KB
قانون اعتبارات خارج از شمول.rar 254/555 KB
قانون برگزاري مناقصات.rar 3/99 MB
قانون برنامه چهارم و پنجم.rar 3/18 MB
قانون برنامه وبودجه.pdf 148/169 KB
قانون بودجه 92.rar 6/47 MB
قانون بودجه87.rar 16/16 MB
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.pdf 315/56 KB
قانون حداکثراستفاده ازتوان توليدي و خدماتي در تامين نياز کشور.rar 254/314 KB
قانون کار.rar 1/84 MB
قانون مالياتهاي مستقيم.rar 983/12 KB
قانون محاسبات عمومي.rar 433/346 KB
قانون مديريت خدمات کشوري.rar 3/79 MB
قانون نظام پرداخت هماهنگ.pdf 139/628 KB
قانون وصول برخي از دراآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.rar 389/212 KB
قانون هدفمند کردن يارانه ها.pdf 255/175 KB
قوانين و محاسبات مالي اداري در ذيحسابي.rar 7/21 MB
ماليات بر ارزش افزوده.pdf 160/673 KB
مجموعه قواننين مربوط به بازنشستگي.rar 225/773 KB
مناقصات.rar 22/15 MB
^