نام زیرپورتال : هرمزگان
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای هر دستگاه اجرایی در قالب طرح در ابتدای سال توسط سازمان برنامه و بودجه  استان  به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ می شود.
بر اساس ماده 26 قانون محاسبات عمومی دستگاه اجرایی می تواند از خزانه معین استان درخواست تنخواه گردان حسابداری نماید که با ابلاغ تخصیص سه ماهه این تنخواه گردان استهلاک خواهد شد.
دستگاه اجرایی بعد از دریافت ابلاغ اعتبار برای هر طرح موافقتنامه ای با سازمان برنامه و بودجه مبادله می کند و بعد از مبادله موافقتنامه اعتبار طرحها در مقاطع سه ماهه توسط کمیته تخصیص استان تخصیص داده می شود.
دستگاه اجرایی بعد از دریافت تخصیص از سازمان برنامه و بودجه اقدام به درخواست وجه از خزانه معین استان می نماید .
در تنظیم سند درخواست وجه موارد زیر رعایت گردد:
 
 1. فرم تخصیص حتماً ضمیمه درخواست وجه گردد.
 1. درخواست وجه باید به تفکیک طرح تهیه شود یعنی برای هر طرح دو برگ درخواست وجه نوشته شود. (فرم شماره 001-10EF)
 1. چنانچه طرحی از چند منبع اعتباری ، تخصیص گرفته است ، درخواست وجه طرح باید به تفکیک منابع اعتباری تنظیم گردد.
 1. آیتم های فرم درخواست وجه به طور دقیق تکمیل گردد .
 1. فرم درخواست وجه شماره و تاریخ و امضاء ذیحساب را در تمام صفحات داشته باشد.
نکته :
 
 1. کلیه موافقتنامه ها باید تا قبل از تخصیص مبادله شده باشد، در غیر اینصورت خزانه معین استان تنها درخواست وجه طرح هایی را پرداخت می کند که موافقتنامه آن مبادله شده و به خزانه معین استان ارسال شده باشد.
 1. چنانچه در دفتر حساب دستگاه اجرایی (در واحد اعتبارات خزانه معین ) مانده تنخواه گردان حسابداری وجود داشته باشد، مانده تخصیص پس از کسر تنخواه گردان پرداخت خواهد شد.
 1. هنگام ابلاغ تخصیص 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه درخواست وجه باید سه ماهه تهیه شود. (تخصیص فعلی از سه ماهه قبل کسر گردد)
 1.   پرداخت درخواست وجه اعتبارات تملک استانی منوط به وصول اعتبارات استان از محل درآمدهای استانی است. چنانچه نقدینگی خزانه تا سقف تخصیص از خزانه داری کل تامین نگردد ، خزانه معین استان می تواند بخشی از درخواست وجه دستگاه اجرایی را پرداخت کند.
وجوه مصرف نشده اعتبارت تملک دارائیهای سرمایه ای :
طبق قانون اصلاح ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی سال مالی اعتبارات تملک برای دستگاه اجرایی پایان تیر ماه است و دستگاه اجرایی حداکثر تا دهم مرداد ماه فرصت دارد تا وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک خود را به حساب خزانه معین استان واریز و نسبت به دریافت تائیدیه از خزانه اقدام نماید.
جهت دریافت تائیدیه باید :
1-بعد از واریز وجوه مصرف نشده به حساب شماره 4062000901024866 و شماره شبا IR290100004062000901024866 خزانه معین استان فیش واریزی را ضمیمه فرم وجوه مصرف نشده نمایند.
2-فرم برگشتی وجوه مصرف نشده (فرم شماره 002-10EF) را در 4 نسخه تهیه کرده و مندرجات فرم را به دقت تکمیل نمایند.
3-فرم وجوه مصرف نشده دارای شماره و تاریخ و امضای ذیحساب باشد.
تأئیدیه دریافتی یکساله :
در پایان سال مالی دستگاه اجرایی جهت دریافت تائیدیه دریافتی یکساله اعتبارات تملک موارد زیر را رعایت نماید:
 
 1. کلیه وجوه دریافتی از خزانه معین استان را به تفکیک طرح و منابع اعتباری طبق فرم شماره                       (003-10EF) به خزانه معین استان ارسال نماید.
 1. چنانچه طرحی از منابع اعتباری مختلف دریافتی دارد در فرم دریافتی یکساله به تفکیک منابع منظور نماید.
 1. فرم در 4 نسخه تنظیم شود.
 1. فرم دریافتی یکساله دارای ، شماره ، تاریخ و امضای ذیحساب باشد.
گزارش جذب اعتبارات تملک :
به دلیل اهمیت پیگیری جذب اعتبارات تملک دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش به معاونت عمرانی استانداری مقرر گردید، دستگاههای اجرایی استان پانزدهم و سی ام هر ماه گزارش عملکرد جذب طرح های تملک خود را به خزانه معین استان ارسال نمایند. در این گزارش که باید طبق فرم شماره (001-10F) تهیه گردد؛ تمام موارد مندرج در فرم از قبیل اعتبار، تخصیص و دریافتی طرح با آخرین اطلاعات پرداختی به دستگاه اجرایی در خزانه معین کنترل شده و پس از تهیه گزارش به معاونت عمرانی استانداری ارسال می گردد. فرم عملکرد جذب حتما باید شماره، تاریخ و امضای ذیحساب را داشته باشد. 
 
فايلها
برگشتي وجوه مصرف‌نشده-F10-002.docx 20.868 KB
صورت ريز دريافتي يكساله-EF10-003.docx 14.637 KB
عملكرد جذب-F10-001.docx 18.736 KB
فرم درخواست وجه-EF10-001.docx 27.82 KB
صورت ريز دريافتي يکساله اسناد خزانه.xlsx 12.831 KB
^