نام زیرپورتال : هرمزگان
اعتبارات دستگاههای اجرایی در بخش هزینه ای در قالب موافقت نامه ای که بین سازمان برنامه و بودجه استان و دستگاه اجرایی مبادله می شود و در برنامه ها وفصول هزینه ای مشخص قابل هزینه است .
دستگاه اجرایی در ابتدای سال و قبل از مبادله موافقتنامه و اعلام تخصیص سه ماهه سایر ، برای انجام هزینه های ضروری از خزانه معین استان درخواست تنخواه گردان حسابداری می نماید . بدیهی است به محض اعلام تخصیص هزینه ای سایر  توسط  سازمان برنامه و بودجه  استان ، دستگاه اجرایی باید درخواست وجه (فرم شماره 001-10EF) سه ماهه خود را به خزانه معین ارسال نماید .
موارد زیر باید در درخواست وجه رعایت گردد :
 
  1.  تاریخ و شماره درخواست وجه
  1. ارقام باید به تفکیک برنامه و فصل (براساس تخصیص ) در فرم درخواست وجه قید گردد .
  1. شماره حساب پرداخت و شماره شبا و نام بانک و شعبه آن در محل مورد نظر فرم درخواست وجه ثبت شود .
  1. درخواست حتما با امضا ذیحساب باشد .
  1. با اولین درخواست وجه موافقتنامه و تخصیص ضمیمه گردد (در تخصیص های بعدی تنها فرم تخصیص ضمیمه گردد )
درخواست وجه باید بر اساس تخصیص سایر هزینه ای  نوشته شود ، چنانچه در دفتر حساب دستگاه اجرایی ( اعتبارات هزینه ای خزانه معین ) مانده تنخواه گردان وجود داشته باشد ، ابتدا تنخواه گردان از مبلغ درخواست وجه کسر و سپس مانده تخصیص در وجه دستگاه اجرایی پرداخت خواهد شد .
هنگام ابلاغ تخصیص 6 ماهه ، 9 ماهه و 12ماهه ، دستگاه اجرایی باید درخواست وجه را سه ماهه تنظیم کند . ( دریافتی سه ماهه قبل از تخصیص فعلی کم شود .)
در صورتیکه تغییری در موافقتنامه رخ دهد از قبیل افزایش یا کاهش اعتباردستگاه یا جابجایی در اعتبار برنامه ها و فصول  ، اصلاحیه موافقت نامه نیز باید همراه تخصیص و درخواست وجه به خزانه معین ارسال گردد .
 
فايلها
برگشتي وجوه مصرف‌نشده-EF10-002.docx 14.859 KB
تامين اجتماعي فرم 2 شماره-EF10-005.docx 14.304 KB
درخواست وجه حقوق-EF10-004.docx 31.694 KB
درخواست وجه ساير-EF10-001.docx 30.635 KB
دريافتي خدمات درماني سهم دولت-EF10-008.docx 15.38 KB
صورت ريز دريافتي بابت اعتبارات هزينه-EF10-009(1-2).docx 17.662 KB
صورت ريز دريافتي حقوق - EF10-007.docx 15.374 KB
فرم خدمات درماني-EF10-006.xlsx 11.673 KB
متن اعتبارات هزينه اي.docx 1.23 MB
^