لیست خدمات الکترونیکی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان هرمزگان

ردیف

نام خدمت الکترونیکی

آدرس لینک خدمت الکترونیکی

1

رسیدگی به شکایات کسب و کار (سامانه دادور)

http://www.bemcenter.ir/

2

رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران و اخذ مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی (پنجره واحد)

http://185.4.31.113/uiw/Login.aspx

3

درخواست سرمایه گذاری خارجی در استان

http://www.iihor.ir/index.php/fa/form/2013-12-24-21-53-58

4

سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

https://dad.mefa.ir

5

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=97e160bb-1118-41eb-871a-7f41c2832efe

6

رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=33893e34-18b6-4bcc-90fa-788a10d23744

7

درخواست ملاقات با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a1356bac-d68e-490e-89b0-17a79b5cbe6c

8

ارسال پیام های مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1c21cbce-87c9-4e08-9019-17164c69b74a

9

پرداخت اعتبارات هزینه ای , تملک وحقوق دستگاه های اجرایی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6c339b52-7724-416c-9ff6-9502f1318a28

10

وصول در خواست وجه و گواهی موجودی سپرده دستگاه های اجرایی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=85c6f84f-e8aa-41d7-94b3-c58ed9f8292c

11

افتتاح و انسداد حسابهای دولتی دستگاه های اجرایی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ae499488-47fd-41b4-8c67-dd0548d4269c

12

وصول درخواست وجه و گواهی موجودی چک های بین راهی دستگاه های اجرایی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5e8c8daf-e8a2-4771-967a-26d9cd2a3bb7

13

درامد اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d9cccbac-5b00-40ff-9815-0c460789bcfe

14

کمیسیون ماده 2( فروش اتومبیل های دولتی )

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=221c7153-0f95-4d07-959f-beaa00e96e6e

15

سامانه ارتباط مردمی با وزارت اقتصاد ودارایی

http://sem.mefa.gov.ir/

16

رسیدگی و حسابرسی صورتحسابهای ماهیانه و تهیه صورت حساب عملکرد

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/home/?419216/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

17

نظارت بر رفع پیش پرداخت ها و علی الحساب های سنواتی

http://ho.mefa.gov.ir/Portal/home/?419224/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C

18

بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی

http://ho.mefa.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=1b89befd-9596-4c18-8ae1-b2c0db265018&rnd=75067.68374395576

19

جمع اوری ,بررسی,ثبت اموال منقول و غیر منقول دستگاه ها

https://sada.mefa.ir/fa

20

سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ( سناما )

http://192.168.23.111/Portal/

21

سامانه مطالبات-بدهی ها

http://192.168.23.97/Panel/Account/Login?ReturnUrl=%2fPanel


سایر خدمات الکترونیکی در لینک ذیل می باشد
خدمات الکترونیکی
^