نظر خواهي
نظر شما در مورد خدمت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 24 تير 1398 11:50:59
3

2

1
              
 
شناسه خدمت / عنوان خدمت کارشناس مسئول روش ارائه خدمت آدرس شماره تلفن
10011144000بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی (بدهی و مطالبات دولت-اوراق تسویه-اسناد خزانه) خانم ماهرانی و آقایان علیپور - کریمی-  رئیسی نیمه حضوری و غیرحضوری  ساختمان خزانه اتاق شماره 

32243980-32223513

داخلی 2030-2015

 

حداقل زمان انجام کار 7روز کاری میباشد.

 

1-  فلوچارت تهاتر بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی

     پیگیری و نظارت بر مطالبات و بدهی‌های دولت

     فلوچارت اسناد خزانه اسلامی

 

2- پرسش و پاسخ
 

3- گزارش عملکرد خدمت
 

4- مدارک و فرم های مورد نیاز
 

5- بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه

فايلها
اطلاعيه شماره 1.pdf 351.952 KB
بخش نامه 1.pdf 136.748 KB
فرم ها.pdf 405.687 KB
فرم هاا.doc 129.536 KB
اطلاعيه شماره 2.pdf 258.161 KB
شماره 1 ب.docx 42.375 KB
فرم شماره 2.docx 31.161 KB
فرم شماره 6.docx 37.083 KB
فرم شماره 7 جديد.docx 27.815 KB
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه 1397.pdf 265.494 KB
AKHZA2.xlsx 11.001 KB
آخرين دستور العمل 97.pdf 526.478 KB
فرم (1-4.docx 25.19 KB
فرم (1-6.xlsx 16.023 KB
فرم 1.docx 28.992 KB
فرم 2-2.xlsx 16.162 KB
فرم 2-4.xlsx 13.5 KB
فرم 5.xlsx 11.7 KB
فرم 7.docx 23.322 KB
فرم 8.docx 22.075 KB
فرم تقاضاي صدور اسناد خزانه.docx 18.035 KB
^